Miejsce na Twoją reklamę !


Nabór wniosków dla małych przedsiębiorstw w ramach Działania 2.1 Schemat A!

2011-04-06 13:34

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości jako Instytucja Pośrednicząca II stopnia w zarządzaniu II Osią priorytetową Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 „Gospodarka regionalnej szansy” ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Budżetu Państwa w ramach Działania 2.1 „Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw", Schemat A „Bezpośrednie wsparcie inwestycji w MŚP".

Tryb konkursu :

Konkurs ma charakter zamknięty i polega na ocenie wniosków o dofinansowanie wraz z pełną dokumentacją.

Rodzaje projektów podlegających dofinansowaniu:

Zgodnie z Uszczegółowieniem Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 oraz Regulaminem konkursu dofinansowaniu będą podlegać projekty inwestycyjne  poprawiające konkurencyjność przedsiębiorstwa, związane z unowocześnieniem sposobu działania jak i oferty, w szczególności poprzez:
- rozbudowę i zakup przedsiębiorstwa,
- działania mające na celu dokonywanie zasadniczych zmian produkcji bądź procesu produkcyjnego,
- zmianę stosowanych rozwiązań produkcyjnych, technologicznych, organizacyjnych na sprzyjające poprawie środowiska naturalnego oraz BHP,
- unowocześnienie wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorstwa,
- zmianę wyrobu i usługi, w tym także zmianę w sposobie świadczenia usług,
- modernizację środków produkcji.

Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie:

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie projektów w ramach ogłaszanego konkursu są małe przedsiębiorstwa spełniające wymogi określone w Regulaminie konkursu.

Środki przeznaczone na dofinansowanie projektów:

Kwota środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach ogłaszanego naboru (alokacja), na dzień ogłoszenia konkursu wynosi 46 129 413,36 PLN.

Poziom dofinansowania projektów:

Maksymalny udział dofinansowania w wydatkach kwalifikowanych dla projektów inwestycyjnych małych przedsiębiorstw wynosi 40%. Pułap dofinansowania może zostać podniesiony o 5 punktów procentowych (do 45%) dla przedsiębiorstw, których projekt jest zlokalizowany na terenie powiatu o wskaźniku przedsiębiorczości (mierzonym na poziomie powiatu) niższym niż 75% średniej dla województwa małopolskiego tj. na terenie powiatów: brzeskiego, dąbrowskiego, gorlickiego, limanowskiego, nowosądeckiego, proszowickiego, tarnowskiego.


Minimalna i maksymalna kwota dofinansowania projektu:

- minimalna kwota wsparcia wynosi 100 000 PLN (słownie złotych: sto tysięcy PLN 00/100)
- maksymalna kwota wsparcia wynosi 1 000 000 PLN (słownie złotych: jeden milion PLN 00/100)
Wnioskodawca w ramach danego konkursu może uzyskać dofinansowanie wyłącznie na realizację jednego projektu.

Kryteria wyboru projektu:

Ocena złożonych wniosków o dofinansowanie dokonana zostanie w oparciu o obowiązujące w dniu ogłoszenia konkursu Kryteria Wyboru Projektów Komitetu Monitorującego MRPO dla działania 2.1 Schemat A - małe przedsiębiorstwa. Kryteria wyboru projektów dostępne są na stronie internetowej  MCP -
www.mcp.malopolska.pl w zakładce Nabór wniosków.

Termin, miejsce i sposób składania wniosków o dofinansowanie projektu:

Wnioski o dofinansowanie należy wypełniać korzystając z aplikacji elektronicznej –
Regionalnego Systemu Informatycznego (RSI), dostępnej na stronie internetowej MCP – www.mcp.malopolska.pl zgodnie z dostępną poniżej jako plik do pobrania Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie oraz załączników dla Działania 2.1 Schemat A w ramach MRPO.

Wypełniony wniosek o dofinansowanie wraz z kompletną dokumentacją należy dostarczyć osobiście, przesyłką kurierską lub pocztą na adres:

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości
(Zespół wyboru projektów)
ul. Kordylewskiego 11
31-542 Kraków


w terminie
od 21 kwietnia 2011 r. do 20 maja 2011 r.
w dni robocze w godzinach 8.00 -16.00


Termin rozstrzygnięcia konkursu:

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu tj. wyboru projektów do dofinansowania ustala się na wrzesień
2011 r.

Dokumentacja konkursowa:

Regulamin konkursu, wzór wniosku o dofinansowanie, wzory załączników, wzór umowy o dofinansowanie projektu oraz instrukcja wypełniania wniosku oraz załączników dostępne są poniżej jako pliki do pobrania.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (012) 37 69 191oraz drogą elektroniczną / e-mail:
info@mcp.malopolska.pl

Materiały: mcp.malopolska.plWpisz swoją opinię:

Przepisz tekst z obrazka: Obraz CAPTCHA
Podpis:
Opinie:
Ten artykuł nie posiada jeszcze żadnych opinii.