I Ty możesz pozyskać dotację na szkolenia dla pracowników i pracodawców

2017-05-03 17:42

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie informuje, że w dniach od 29.05.2017 r. do 02.06.2017 r. będzie prowadził nabór wniosków o przyznanie środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) na sfinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy.

1) Wnioski rozpatrywane będą zgodnie z kolejnością wpływu.

2) Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej określił następujące Priorytety wydatkowania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w roku 2017:

Priorytet 1) wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w sektorach: przetwórstwo przemysłowe, transport i gospodarka magazynowa oraz opieka zdrowotna i pomoc społeczna.

Priorytet 2) wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych; zawody deficytowe będą identyfikowane na podstawie Barometru Zawodów 2017 dla powiatu tarnowskiego i miasta Tarnów lub województwa małopolskiego oraz Monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych za I półrocze 2016 dla powiatu tarnowskiego, miasta Tarnów lub województwa małopolskiego

Priorytet 3) wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.

3) Przy rozpatrywaniu wniosku o dofinansowanie ze środków KFS Urząd będzie uwzględniał:

- zgodność dofinansowanych działań z ustalonymi priorytetami wydatkowania środków KFS na dany rok,

- zgodność kompetencji nabywanych przez uczestników kształcenia ustawicznego z potrzebami lokalnego lub regionalnego rynku pracy,

- koszt usługi kształcenia ustawicznego wskazanej do sfinansowania ze środków KFS w porównaniu z kosztami podobnych usług dostępnych na rynku,

- posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego finansowanej ze środków KFS certyfikatów jakości oferowanych usług kształcenia ustawicznego,

- w przypadku kursów – posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego dokumentu, na podstawie którego prowadzi on pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego,

- plany dotyczące dalszego zatrudnienia osób, które będą objęte kształceniem ustawicznym finansowanym ze środków KFS,

- możliwość sfinansowania ze środków KFS działań określonych we wniosku, z uwzględnieniem limitów, o których mowa w art. 109 ust. 2k i 2m ustawy.

Ponadto Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie przy rozpatrywaniu wniosku o dofinansowanie będzie brał pod uwagę dotychczas udzielone pracodawcy wsparcie w ramach KFS.

4) Wnioski w formie papierowej i elektronicznej będą przyjmowane w powyższym terminie (poniedziałek w godzinach od 8.00 do 16.00, a we wtorek, środę, czwartek i piątek w godzinach od 7.30 do 15.30) w pokoju 211 – II piętro. Natomiast w formie elektronicznej za pośrednictwem elektronicznej platformy Usług Administracji Publicznej lub na adres email: krta@praca.gov.pl lub up@up.tarnow.pl

5) Wnioski, które wpłyną do PUP w Tarnowie przed terminem i po terminie naboru nie będą podlegały rozpatrzeniu. W przypadku wniosków przesłanych drogą elektroniczną decyduje data wpływu do elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej lub na wyżej wskazany email.

6) Obowiązujący wzór wniosku dostępny jest na stronie internetowej Urzędu www.up.tarnow.pl w zakładce „Dokumenty do pobrania” oraz w siedzibie Urzędu w pokoju nr 211- II piętro.

Materiały: upWpisz swoją opinię:

Przepisz tekst z obrazka: Obraz CAPTCHA
Podpis:
Opinie:
Ten artykuł nie posiada jeszcze żadnych opinii.