Miejsce na Twoją reklamę !


Mój rozwój - moja przyszłość. Cel? Podnieść jakość kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych!

2017-05-30 18:36

Od września 2017 roku do końca sierpnia 2019 roku w Powiecie Tarnowskim realizowany będzie projekt „Mój rozwój - moja przyszłość”, związany z poniesieniem jakości kształcenia ogólnego w szkołach ponadgimnazjalnych powiatu. Wartość projektu wynosi ponad 1 mln 600 tys. zł.

Projekt „Mój rozwój - moja przyszłość” realizowany jest w ramach Poddziałania 10.1.3 - Kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, w siedmiu szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Tarnowskiego: ZSP RygliceCKZiU TuchówZSP ŻabnoZSOiZ GromnikZSOiZ CiężkowiceZSLiT WojniczLO Tuchów. Czas trwania projektu zaplanowany jest od 1 września 2017 do 31 sierpnia 2019 roku.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw niezbędnych na rynku pracy w zakresie przedmiotów przyrodniczych i matematyki, nauki programowania i kompetencji informatycznych u uczniów, poprzez realizowane formy wsparcia oraz wyposażenie szkół w pomoce dydaktyczne oraz sprzęt TIK, a także wyposażenie pracowni w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych i matematyki.

Działania projektowe zostały zaplanowane na podstawie indywidualnie zdiagnozowanego zapotrzebowania szkół w zakresie rozwoju konkretnych kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności uczniów. Planuje się następujące formy wsparcia:
1) realizację dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, służących wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia dla uczniów lub słuchaczy mających trudności w spełnianiu wymagań edukacyjnych, wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i informatycznych;
2) realizację różnych form rozwijających uzdolnienia z matematyki, informatyki, fizyki, chemii, biologii i geografii;
3) organizację kółek zainteresowań, warsztatów, laboratoriów dla uczniów;
4) nawiązywanie współpracy z otoczeniem zewnętrznym szkoły w tym m.in.: przedsiębiorcami w celu realizacji programów edukacyjnych - wizyty zawodowznawcze;
5) realizację zajęć organizowanych poza lekcjami lub poza szkołą - wyjazdy edukacyjne;
6) naukę programowania;
6) staże zawodowe;

Wsparcie zostanie również skierowane do nauczycieli w celu rozwoju kompetencji i umiejętności zawodowych poprzez uczestnictwo w studiach podyplomowych oraz programy wspomagania w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz pracy metodą eksperymentu.

Wartość projektu to ponad 1 mln 600 tys. zł, w tym wartość dofinansowania - ponad 1 mln 500 tys. zł i wkład własny powiatu - ponad 80 tys. zł.

Materiały: powiat.okay.plWpisz swoją opinię:

Przepisz tekst z obrazka: Obraz CAPTCHA
Podpis:
Opinie:
Ten artykuł nie posiada jeszcze żadnych opinii.