Miejsce na Twoją reklamę !


Skorzystaj z refundacji kosztów zatrudnienia osób do 30 roku życia !

2017-06-14 14:24

Refundacja części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia. Starosta może zawrzeć umowę, na podstawie której refunduje pracodawcy lub przedsiębiorcy przez okres 12 miesięcy część kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia.

Pracodawcy lub przedsiębiorcy, który deklaruje wynagrodzenie brutto dla skierowanego bezrobotnego:

- w wysokości nie niższej niż 2000,00 zł do wysokości 2200,00 zł – będzie przyznawana refundacja wynagrodzenia, nagród do wysokości 1750,00 zł i składek na ubezpieczenia społeczne (tj. ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe finansowane przez wnioskodawcę) od refundowanego wynagrodzenia;

- w wysokości równej lub wyższej niż 2200,00 zł – będzie przyznawana refundacja wynagrodzenia, nagród do wysokości 2000,00 zł i składek na ubezpieczenia społeczne (tj. ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe finansowane przez wnioskodawcę) od refundowanego wynagrodzenia.

Refundacja nie może zostać przyznana pracodawcy, u którego w okresie ostatnich 6 miesięcy przed złożeniem wniosku nastąpiło zmniejszenie zatrudnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy.

Pracodawca lub przedsiębiorca są obowiązani do utrzymania w zatrudnieniu w pełnym wymiarze czasu pracy skierowanego bezrobotnego przez okres za który dokonywana jest refundacja, o której mowa wyżej oraz przez okres 12 miesięcy po zakończeniu tej refundacji.

Refundacja jest udzielana zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis. Wnioskodawcy, który nie jest beneficjentem pomocy w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1808) można udzielić wsparcia w ramach dofinansowania wynagrodzenia na tych samych zasadach, z wyłączeniem ograniczeń i wymogów wynikających z zasad udzielania pomocy de minimis.

Refundacja przyznawana jest na podstawie:

1)  Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 1065);
2)  Zasad organizacji przez Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie refundacji części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagród oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia.

Z uwagi na zaangażowanie środków Funduszu Pracy przyznanych na rok 2017 na refundację części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia, Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie zastrzega sobie możliwość refundacji poniesionych kosztów od stycznia 2018 r.

 

Imię i nazwisko

Numer pokoju

Telefon

Adres e-mail

Ewelina Bryg

114 (I piętro)

14 688-23-27

up@up.tarnow.pl

Katarzyna Czerwińska

114 (I piętro)

14 688-23-27

up@up.tarnow.pl

Magdalena Siwek

114 (I piętro)

14 688-23-27

up@up.tarnow.pl

Alicja Szmit

114 (I piętro)

14 688-23-27

up@up.tarnow.plWpisz swoją opinię:

Przepisz tekst z obrazka: Obraz CAPTCHA
Podpis:
Opinie:
Ten artykuł nie posiada jeszcze żadnych opinii.