Miejsce na Twoją reklamę !


Ruszył nabór na studia podyplomowe w PWSZ Tarnów. Są nowości!

2017-07-13 10:26

Spośród aż 16 kierunków mogą wybierać osoby, które chcą podnieść swoje wykształcenie kontynuując naukę w ramach studiów podyplomowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie. W ofercie najczęściej wybieranej zawodowej uczelni wyższej w Polsce są ponadto aż cztery nowości: Gerontologia i opieka nad osobami starszymi, Komunikacja 2.0 i media społecznościowe, Marketing oświatowy i Psychoonkologia w praktyce. Zapisy potrwają ponad dwa miesiące – aż do 22 września.

Ciągły postęp naukowo-techniczny sprawia, że systematycznie rosną wymagania wobec pracowników. Sprostanie im stanowi poważne wyzwanie dla społeczeństwa, które musi podnosić swoje kwalifikacje oraz dbać o rozwój kompetencji. To jeden z warunków skutecznego konkurowania na rynku pracy.

Idea Lifelong Learning, czyli uczenia się przez całe życie staje się coraz ważniejsza, widać to w dokumentach Komisji Europejskiej, programach Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, czy coraz bogatszej i ciekawszej ofercie studiów podyplomowych PWSZ w Tarnowie.

Do wyboru Państwa dajemy aż 16 kierunków studiów z bardzo wielu dziedzin. Wszystkie łączy użyteczność i przydatność w podnoszeniu swojej konkurencyjności na rynku pracy –mówi dr Małgorzata Kołpa, Prorektor PWSZ ds Współpracy i Rozwoju. – Cztery kierunki są zupełnie nowe, to: Marketing oświatowy, Komunikacja 2.0 i media społecznościowe, Gerontologia i opieka nad osobami starszymi i Psychoonkologia w praktyce – dodaje.

Pierwszym z nowych kierunków jest Marketing oświatowy– To propozycja dla tych, którzy w określeniu „rynek oświatowy” dostrzegają słowo „rynek”. Oświata rządzi się bowiem prawami rynku i nie wystarczy mieć dobry produkt, trzeba go jeszcze dobrze „opakować”, wypromować, sprzedać – tłumaczy dr hab. Michał Nawrocki, prof. PWSZ. Koordynator nowego kierunku zwraca ponadto uwagę na fakt wchodzenia w życie reformy oświaty. – To czas weryfikacji, „walki” o ucznia. Choćby z tego względu nasza propozycja jest ciekawa i godna rozważenia –dodaje.

Drugą nowością jest Komunikacja 2.0 i media społecznościowe. – To studia adresowane m.in. do osób, które chcą uzyskać kwalifikacje niezbędne do podjęcia zatrudnienia w charakterze redaktora, wydawcy, pracownika instytucji kultury, urzędnika administracji rządowej i samorządowej, odpowiedzialnego za przygotowanie profesjonalnych materiałów informacyjnych i promocyjnych – wyjaśnia dr Wioletta Jachym, koordynatorka nowego kierunku. – Bardzo dużo miejsca poświęcimy mediom społecznościowym, które dla młodych ludzi są „środowiskiem naturalnym”, w którym można prowadzić z nimi skuteczną komunikację – dodaje.

Dwie ostatnie nowości związane są z szeroko rozumianą ochroną zdrowia i do pracowników służby zdrowia są skierowane. –  Psychoonkologia w praktyce to odpowiedź na rosnącą liczbę osób, które zmagają się z chorobami nowotworowymi. Wsparcia potrzebują jednak nie tylko pacjenci, ale również ich rodziny, to bardzo ważne w procesie leczenia. I takie profesjonalne wsparcie chcemy im zaproponować – wyjaśnia dr Aneta Grochowska, koordynatorka kierunku.

Podobna idea przyświecała otwarciu kierunku Gerontologia i opieka nad osobami starszymi. – Faktem jest, że społeczeństwo się starzeje, widać to także na ulicach Tarnowa. A to oznacza z jednej strony większą świadomość opieki nad seniorami, a z drugiej większe zapotrzebowanie na fachowców, którzy tego typu wsparcie będą w stanie zapewnić –  dodaje.

Społeczeństwo, które uczy się przez całe życie, umożliwia budowanie gospodarki opartej na wiedzy. A to w dzisiejszym świecie gospodarce jest niezbędne, bo dynamiczne zmiany zmuszają firmy do ciągłego doskonalenia sposobów funkcjonowania.

Pojawiają się nowe produkty i usługi, które mają wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstw, na ich być, czy nie być. Według Petera Druckera tradycyjne zasoby: praca, ziemia i kapitał stają się raczej przeszkodami niż siłą napędową rozwoju przedsiębiorstw.

Kluczowym czynnikiem kreatywności we wszystkich dziedzinach życia jest wiedza. Problemem w wielu firmach jest poradzenie sobie ze zbieraniem, przetwarzaniem, upowszechnianiem i aktualizowaniem wiedzy” – uważa Ewa Prędka, menedżer ds Innowacji w Kontekst HR International Group.

Rekrutacja na studia podyplomowe prowadzona będzie do 22 września 2017 r. Wszystkie informacje na temat oferty studiów podyplomowych dostępne są w Uczelnianym Centrum Edukacji Ustawicznej – budynek A, p 117, nr tel. 14 63 16 568, e-mail: uceu@pwsztar.edu.pl oraz na stronie pwsztar.edu.pl w zakładce studia podyplomowe.

KIERUNKI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH 2017

Administracja urzędów samorządowych i państwowych z językiem migowym

Cel studiów:
Studia podyplomowe mają na celu wyposażenie Absolwentów w wiedzę i umiejętności praktyczne niezbędne do wykonywania pracy w urzędach administracji publicznej (rządowej i samorządowej) oraz w administracji organów wymiaru sprawiedliwości, pomocy i obsługi prawnej.

Od 1 kwietnia 2012 r. zgodnie z ustawą o języku migowym i innych środkach komunikowania się, instytucje publiczne będą zobowiązane do zapewnienia wsparcia niesłyszącym w pokonaniu istniejących barier komunikacyjnych, w planach studiów uwzględniono podstawy języka migowego dla urzędników.

Studia stanowią podstawę do profesjonalnego wykonywania obowiązków zawodowych poprzez uwzględnienie w programie:
– najnowszych zmian w prawie,
– możliwości wyboru specjalizacji z zakresu administracji publicznej lub administracji organów wymiaru sprawiedliwości, pomocy i obsługi prawnej,
– nauczania praktycznego,
– podstaw języka migowego (potwierdzonego dodatkowym zaświadczeniem).

Uczestnicy studiów otrzymają skrypt zawierający treści związane z wykładanymi przedmiotami.

Adresaci:
Studia adresowane są do osób pracujących lub ubiegających się o pracę w administracji publicznej, organach wymiaru sprawiedliwości, pomocy i obsługi prawnej, które pragną podnieść swoje kwalifikacje poprzez zdobycie teoretycznej i praktycznej wiedzy dotyczącej funkcjonowania administracji. Kierowane są także do osób, które odbywają służbę przygotowawczą lub zamierzają brać udział w rekrutacji na różne stanowiska urzędnicze.

Czas trwania: 2 semestry
Liczba godzin:
160 godz. zajęć dydaktycznych w tym 30 godz. zajęć do wyboru (z dwóch bloków specjalistycznych).
60 godz. zajęć z języka migowego (dla osób zainteresowanych).

Administracja i zarządzanie w oświacie – studia kwalifikacyjne

Cel studiów:
Celem studiów jest przygotowanie menedżerów oświaty do samodzielnego, konkurencyjnego zarządzania instytucjami oświatowymi w nowej strukturze systemu edukacji oraz kształtowanie umiejętności praktycznego posługiwania się wiedzą menedżerską w pracy zawodowej.

Adresaci:
Świadectwo ukończenia studiów nadaje kwalifikacje specjalistyczne w zakresie zarządzania oświatą i uprawnia do zajmowania stanowisk kierowniczych we wszystkich typach szkół i innych placówkach oświatowo-wychowawczych oraz organach prowadzących i nadzorujących działalność oświatową w myśl Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach szkół i placówek (Dz. U. z 2009 r. Nr 184, poz. 1436 z późn. zm.).

Czas trwania: 2 semestry
Liczba godzin: 305 godz. zajęć (w tym 60 godz. praktyki)

Administracja i zarządzanie w oświacie – studia doskonalące

Cel studiów:
Celem studiów jest przygotowanie menedżerów oświaty do samodzielnego, konkurencyjnego zarządzania instytucjami oświatowymi w nowej strukturze systemu edukacji oraz kształtowanie umiejętności praktycznego posługiwania się wiedzą menedżerską w pracy zawodowej.

W programie studiów uwzględniono treści, które pozwolą osobom zarządzającym instytucjami oświatowymi prawidłowo funkcjonować i podejmować decyzje w zmieniających się uwarunkowaniach prawnych, ekonomicznych i społecznych.

Uwzględniono m.in. bardzo aktualną problematykę dotyczącą zasad przekazywania do prowadzenia szkoły publicznej osobie prawnej lub fizycznej, procedur tworzenia szkół niepublicznych oraz procedury tworzenia szkół publicznych prowadzonych przez jednostkę inną niż jednostka samorządu terytorialnego.

Adresaci:
Studia adresowane są do osób pełniących funkcje kierownicze w placówkach oświatowych.

Czas trwania: 2 semestry
Liczba godzin:
160 godz. zajęć dydaktycznych

Gerontologia i opieka nad osobami starszymi NOWOŚĆ

Cel studiów: Celem kształcenia na  kierunku Gerontologia i opieka nad osobami starszymi jest przygotowanie słuchaczy do współpracy z osobami starszymi, opieka nad osobami starszymi.

Adresaci: Studia podyplomowe kierowane są do osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych licencjackich lub magisterskich kierunków medycznych.

Czas trwania: 2 semestry
Liczba godzin: 1210 godzin,  w tym 280 godzin dydaktycznych i 930 samokształcenia

Język niemiecki biznesu

Zakładane kwalifikacje podyplomowe:
Celem studiów jest praktyczne przygotowanie słuchacza do pracy w przedsiębiorstwach/ firmach/ biurach, w których potrzebna jest znajomość języka niemieckiego w mowie i piśmie w zakresie komunikacji biurowej oraz korespondencji handlowej.

Czas trwania studiów:
Dwa semestry  (250 godzin kontaktowych, 30 ECTS)

Adresat studiów:
Studia skierowane są do osób, które ukończyły studia pierwszego lub drugiego stopnia oraz posiadają znajomość języka niemieckiego przynajmniej na poziomie B1 Europejskiego Opisu Kształcenia Językowego

Język angielski biznesu

Zakładane kwalifikacje podyplomowe:
Celem studiów jest praktyczne przygotowanie słuchacza do pracy w przedsiębiorstwach/ firmach/ biurach, w których potrzebna jest znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie w zakresie komunikacji biurowej oraz korespondencji handlowej.

Czas trwania studiów:
Dwa semestry  (250 godzin kontaktowych, 30 ECTS)

Adresat studiów:
Studia skierowane są do osób, które ukończyły studia pierwszego lub drugiego stopnia oraz posiadają znajomość języka angielskiego przynajmniej na poziomie B1 Europejskiego Opisu Kształcenia Językowego

Język francuski biznesu

Zakładane kwalifikacje podyplomowe:
Celem studiów jest praktyczne przygotowanie słuchacza do pracy w przedsiębiorstwach/ firmach/ biurach, w których potrzebna jest znajomość języka francuskiego w mowie i piśmie w zakresie komunikacji biurowej oraz korespondencji handlowej.

Czas trwania studiów:
Dwa semestry (250 godzin kontaktowych, 30 ECTS)

Adresat studiów:
Studia skierowane są do osób, które ukończyły studia pierwszego lub drugiego stopnia oraz posiadają znajomość języka francuskiego przynajmniej na poziomie B1 Europejskiego Opisu Kształcenia Językowego

Komunikacja 2.0 i media społecznościowe NOWOŚĆ

Zakładane kwalifikacje podyplomowe:
Absolwent studiów podyplomowych „Komunikacja 2.0 i media społecznościowe” uzyskuje wiedzę i umiejętności z zakresu samodzielnego przygotowania komunikatu w wersji tradycyjnej i elektronicznej, materiałów graficznych i multimedialnych, efektywnego posługiwania się mediami społecznościowymi.

Jest przygotowany do pracy w branży wydawniczej, dziennikarskiej oraz public relations. Absolwenci zdobywają podstawy do dalszego doskonalenia zawodowego zarówno jako pracownicy działów związanych z komunikacją medialną oraz jako indywidualni użytkownicy serwisów internetowych i społecznościowych.

Uzyskane kwalifikacje potwierdzone zostaną świadectwem odpowiadającym 6 poziomowi Polskiej Ramy Kwalifikacji.

Adresaci:
Studia adresowane są do osób legitymujących się wykształceniem wyższym, które chcą uzyskać kwalifikacje niezbędne do podjęcia zatrudnienia w charakterze redaktora, wydawcy, pracownika instytucji kultury, urzędnika administracji rządowej i samorządowej, odpowiedzialnego za przygotowanie profesjonalnych materiałów informacyjnych i promocyjnych.

Studia proponowane są również dla osób z wykształceniem humanistycznym, gdyż dają możliwość podniesienia umiejętności w zakresie posługiwania się nowymi metodami komunikacji. Adresatami studiów są także osoby zajmujące się reklamą i marketingiem.

Czas trwania: 2 semestry
Liczba godzin:
190 godz. zajęć dydaktycznych

Marketing oświatowy NOWOŚĆ

Cel studiów:
Celem studiów jest przygotowanie pracowników sektora oświatowego do samodzielnego, efektywnego i wielowymiarowego promowania reprezentowanej przez siebie jednostki (przede wszystkim szkoły) na rynku oświatowym w warunkach zmiennych realiów prawnych, społecznych i marketingowych. Studia podyplomowe Marketing oświatowy są pierwszymi tego rodzaju studiami w ofercie dydaktycznej uczelni.

W ramach studiów podyplomowych studenci zdobywają wiedzę, umiejętności praktyczne i kompetencje społeczne w zakresie marketingu oświatowego, a tym samym pozyskują zdolności do czynnego i twórczego podejmowania wyzwań związanych z promocją szkół i innych jednostek oświatowych.

Adresaci:
Studia są adresowane do osób legitymujących się wykształceniem wyższym, zainteresowanych uzyskaniem praktycznej wiedzy z zakresu marketingu oświatowego. Studia przeznaczone są przede wszystkim dla nauczycieli, dyrektorów szkół każdego typu, którzy chcą świadomie kreować wizerunek swojej placówki w zmieniającej się szybko rzeczywistości edukacyjnej.

Czas trwania: 2 semestry
Liczba godzin:
200 godzin w tym 40 godzin praktyk w szkole lub wybranej jednostce oświatowej

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z nauczaniem języka obcego

Zakładane kwalifikacje podyplomowe:
Studia podyplomowe na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z nauczaniem języka obcego organizowane zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra  Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 roku przeznaczone  są dla absolwentów  studiów wyższych zawodowych  (licencjackich)  lub magisterskich kierunków pedagogicznych oraz filologicznych.

Program studiów obejmuje  wiedzę  z zakresu: psychologii rozwojowej,  biomedycznych i pedagogicznych podstaw  nauczania i wychowania dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym,  pedagogicznego i psychologicznego przygotowania do nauczania  na pierwszym  etapie kształcenia, a także  praktycznej nauki wybranego  języka obcego  oraz  metodyki nauczania tego języka  w przedszkolach  i klasach I-III szkoły podstawowej.

Obowiązująca praktyka zawodowa obejmuje 150 godzin : 70 godzin  praktyki nauczycielskiej oraz  80 godzin praktyki dydaktycznej w zakresie nauczania wybranego języka obcego.

Celem kształcenia  jest  wyposażenie  studentów  w wiedzę lingwistyczną,  dającą kompetencje do nauczania  wybranego języka obcego dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych oraz  wiedzę metodyczną   z zakresu dydaktyki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, przygotowującą słuchaczy do realizacji procesu edukacyjnego w przedszkolach i klasach I-III szkoły podstawowej.

Nauczyciel języka obcego w przedszkolu i klasach I-III szkoły podstawowej  jest zawodem potrzebnym i poszukiwanym na rynku pracy.  Absolwenci  proponowanego kierunku mogą znaleźć pracę w publicznych przedszkolach  i szkołach podstawowych, prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, jak również w niepublicznych przedszkolach i szkołach podstawowych.

Czas trwania studiów:
3 semestry  (415 godzin  kontaktowych, 90  punktów ECTS)

Adresat studiów:
Studia podyplomowe kierowane są do absolwentów studiów wyższych zawodowych  (licencjackich) lub magisterskich kierunków pedagogicznych oraz filologicznych.

Prawo pracy i ubezpieczenia społeczne w praktyce

Zakładane kwalifikacje podyplomowe:
Po ukończeniu studiów absolwent udoskonali i uaktualni wiedzę z zakresu prawa pracy i prawa ubezpieczeń społecznych – dotyczy to osób już zatrudnionych (np. w działach kadr i płac, w biurach rachunkowych i biurach porad prawnych), jak również zdobędzie nowe kwalifikacje – dotyczy to osób poszukujących pracy w obszarze spraw kadrowych i ubezpieczeniowych.

Uzyskane lub udoskonalone kwalifikacje potwierdzone zostaną świadectwem. Program studiów podyplomowych został opracowany w porozumieniu z instytucjami kontroli nad przestrzeganiem prawa pracy i ZUS. Zajęcia prowadzone będą głównie przez doświadczonych praktyków w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

Celem studiów jest nabycie lub uaktualnienie wiedzy z prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz umiejętności praktycznych z zakresu obsługi programu OPTIMUS – kadry   i płace. W ramach studiów słuchacze między innymi poznają regulacje prawne konieczne do samodzielnego prowadzenia spraw kadrowych, uczą się jak należy sporządzać i przechowywać dokumentację związaną z zatrudnianiem pracowników, poznają i stosują przepisy z zakresu ubezpieczeń społecznych i ochrony danych osobowych
Uzyskane  kwalifikacje potwierdzone zostaną świadectwem.

Czas trwania studiów:
Studia trwają dwa semestry  i obejmują 170 godz. zajęć dydaktycznych, w tym 15 godzin kurs obsługi programu Optimus.

Adresat studiów:
Studia adresowane są do osób legitymujących się wykształceniem wyższym, które chcą uzyskać kwalifikacje niezbędne do podjęcia zatrudnienia np. w działach kadr i płac instytucji prywatnych lub publicznych, w kancelariach rachunkowo-podatkowych, jednostkach związanych z zarządzaniem personelem lub prowadzą własną działalność gospodarczą.

Adresowane są także do pracowników, którzy chcą podnieść swoje kwalifikacji, poznać najnowsze regulacje z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz stanowiska sądów i Państwowej Inspekcji Pracy w rozstrzyganiu problemów pracowniczych. Program studiów podyplomowych został opracowany w porozumieniu z Państwową Inspekcją Pracy,  Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i sądem pracy.

Prowadzenie i obsługa działalności gospodarczej

Zakładane kwalifikacje podyplomowe:
Celem studiów jest przygotowanie do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej z umiejętnościami jej projektowania oraz prowadzenia bieżących spraw przedsiębiorstwa.

W ramach studiów podyplomowych  studenci zdobywają wiedzę i umiejętności praktyczne m.in. z zakresu przedsiębiorczości, marketingu, zarządzania, zarządzania zasobami ludzkimi, mikro i makroekonomii, ekonomiki przedsiębiorstw, prowadzenia rachunkowości, projektowania działalności i oceny inwestycji, sporządzania dokumentacji związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej, ochrony własności intelektualnej i prawa patentowego, prawa pracy oraz źródeł finansowania działalności gospodarczej i inwestycyjnej.

Dodatkowo studenci zdobędą nowe kwalifikacje – obsługa programu OPTIMA (dla małych i średnich przedsiębiorstw) oraz umiejętność praktycznej obsługi kasy fiskalnej. Uzyskane kwalifikacje potwierdzone zostaną świadectwem.

Adresaci:
Studia są adresowane do osób legitymujących się wykształceniem wyższym, głównie nieekonomicznym, zainteresowanych uzyskaniem praktycznej wiedzy z zakresu prowadzenia i obsługi działalności gospodarczej.

Studia są przeznaczone przede wszystkim dla osób, które chcą podjąć działalność gospodarczą, ale także dla osób chcących podjąć pracę w przedsiębiorstwie, organizacjach i instytucjach publicznych i pozarządowych na stanowiskach operacyjnych.

Czas trwania studiów:
Dwa semestry
Liczba godzin:
300 godz. zajęć dydaktycznych (w tym 15 godzin kurs obsługi kasy fiskalnej)

Psychoonkologia w praktyce NOWOŚĆ

Cel studiów:
Profesjonalne przygotowanie absolwenta do udzielania pomocy w zakresie psychoonkologii z uwzględnieniem wykształcenia stanowiącego podstawę przyjęcia na studia „Psychoonkologia w praktyce”.

Adresaci:
O przyjęcie na studia podyplomowe może ubiegać się osoba posiadająca dyplom ukończenia studiów wyższych (magister). Studia adresowane są do psychologów, lekarzy, pielęgniarek, położnych, rehabilitantów, socjologów, pracowników socjalnych, pedagogów, dietetyków, teologów.

Czas trwania: 2 semestry
Liczba godzin: 200 godzin

Zarządzanie w placówkach ochrony zdrowia

Zakładane kwalifikacje podyplomowe:
Nabycie przez Słuchacza – nowoczesnej wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie zarządzania: organizowania, koordynowania i monitorowania działalności zakładów opieki zdrowotnej. Ponadto wykształcenie u Słuchaczy umiejętności: rozwiązywania problemów organizacyjnych, planowania strategii rozwojowej, sprawnego podejmowania decyzji oraz skutecznego kierowania zespołami pracowników. Uzyskane kwalifikacje potwierdzone zostaną świadectwem.

Czas trwania studiów:
Dwa semestry, 217 godzin  zajęć dydaktycznych

Adresat studiów:
Studia adresowane są do lekarzy, farmaceutów, pielęgniarek, a także menedżerów i finansistów – zajmujących się zarządzaniem w publicznych i prywatnych jednostkach ochrony zdrowia, ubezpieczeniami zdrowotnymi oraz finansowaniem ochrony zdrowia. Absolwenci uzyskują niezbędną wiedzę i kwalifikacje do pełnienia funkcji kierowniczych w jednostkach ochrony zdrowia.

Żywienie w sporcie, rekreacji i odnowie biologicznej

Zakładane kwalifikacje podyplomowe:
Celem studiów jest zdobycie wiedzy, a także umiejętności i kompetencji społecznych dotyczących zasad żywienia, wspomagania dietetycznego i edukacji żywieniowej u osób
w różnym wieku, uprawiających różnorodne dyscypliny sportowe, aktywnych fizycznie oraz w odnowie biologicznej.

Czas trwania studiów: Dwa semestry  (260 godzin kontaktowych, 32 ECTS)

Adresat studiów:
Studia są skierowane do wszystkich absolwentów szkół wyższych, a w szczególności do nauczycieli wychowania fizycznego, trenerów, fizjoterapeutów, pracowników ośrodków sportowo-rekreacyjnych i odnowy biologicznej.

Materiały: pwsztar.edu.plWpisz swoją opinię:

Przepisz tekst z obrazka: Obraz CAPTCHA
Podpis:
Opinie:
Ten artykuł nie posiada jeszcze żadnych opinii.