Aktywizacja zawodowa i społeczna dla mieszkańców Tarnowa. CZAS START !

2018-01-23 17:54

Klub Integracji Społecznej na terenie subregionu tarnowskiego”, to projekt realizowany przez Fundację im. Hetmana Jana Tarnowskiego wspólnie z Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Głównym celem Projektu jest aktywne włączenie 70 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu subregionu tarnowskiego, poprzez poprawę dostępu do usług reintegracji zawodowej i społecznej realizowanych przez Klub Integracji Społecznej. Projekt realizowany będzie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2019 r., a jego beneficjentami mogą zostać mieszkańcy Miasta Tarnowa, powiatu tarnowskiego, brzeskiego oraz dąbrowskiego.

W projekcie mogą wziąć udział osoby spełniające poniższe warunki:

Kryteria obowiązkowe:

a) osoby zamieszkujące miasto Tarnów, powiat: Tarnowski, Brzeski lub Dąbrowski;
b) osoby pozostające bez zatrudnienia – osoba bierna zawodowo lub bezrobotna;
c) osoby w wieku aktywności zawodowej 15-64 lat;
d) osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w tym osoba niepełnosprawna, która 
w pierwszej kolejności wymaga aktywizacji społecznej a w szczególności:

- osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego/ osoby wykluczone z powodu więcej niż 1 przesłanki;

- osoby z niepełnosprawnościami: o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi, osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi;

- osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa;

- osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w związku z rewitalizacją obszarów zdegradowanych.

Zakres działań oraz formy wsparcia przewidziane w ramach realizacji projektu

- Poradnictwo zawodowe – 70 osób;

- Poradnictwo psychologiczne – minimum 50 osób;

- Zajęcia psychoedukacyjne w zakresie rozwijania inteligencji emocjonalnej – minimum 50 osób;

- Trening kompetencji i umiejętności społecznych – minimum 50 osób;

- Pośrednictwo pracy – minimum 70 osób;

- Szkolenia zawodowe – minimum 24 osoby;

- Staże zawodowe – minimum 60 osób;

- Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy – minimum 60 osób;

- Praca metodą zatrudnienia wspieranego – minimum 70 osób.

Uczestnicy projektu mogą skorzystać ze zwrotu kosztów dojazdu, stypendium za staż w kwocie 1280 zł brutto (staże trwające od 3 do 6 miesięcy), stypendia za szkolenia zawodowe.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Biurem Projektów Fundacji im. Hetmana Jana Tarnowskiego, ul. Krakowska 13, tel. 14 656 28 00 wew. 16, e-mail: kst@fundacjatarnowskiego.pl

Materiał zaczerpnięty ze strony www.tarnow.plWpisz swoją opinię:

Przepisz tekst z obrazka: Obraz CAPTCHA
Podpis:
Opinie:
Ten artykuł nie posiada jeszcze żadnych opinii.