Miliony dla tarnowskiej PWSZ !!! Korzyści dla studentów, pracowników i pacjentów

2018-02-23 00:46

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie realizuje dwa duże i bardzo ważne dla lokalnego środowiska projekty unijne. Pierwszy nosi nazwę „Wysoka jakość kształcenia receptą na pielęgnacyjny deficyt – Program rozwojowy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie na kierunku pielęgniarstwo”, a drugi „Symulacja medyczna w PWSZ w Tarnowie – program rozwojowy uczelni, realizowany przy ścisłej współpracy z wiodącym podmiotem leczniczym, ukierunkowany na podniesienie jakości kształcenia na kierunku pielęgniarstwo”. Nazwy, jak zwykle w przypadku projektów unijnych, może nieco skomplikowane, ale kryje się za nimi wiele korzyści: dla studentów pielęgniarstwa, kadry dydaktycznej Uczelni oraz potencjalnych pacjentów.

PODNOSIMY JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA NA JESZCZE WYŻSZY POZIOM

Pierwszy projekt, o wartości przekraczające 2,6 mln zł (dofinansowany kwotą ponad 2,4 mln zł) realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach osi priorytetowej V Wsparcie dla obszaru zdrowia, działanie nr 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych.

Jego głównym celem jest podniesienie jakości kształcenia na kierunku pielęgniarstwo oraz zwiększenie zainteresowania studiami, co przyczyni się do wykształcenia większej liczby absolwentów, którzy znajdą zatrudnienie w placówkach ochrony zdrowia.

KTO JEST ADRESATEM PROJEKTU?

Projekt skierowany jest do absolwentów szkół średnich (studentów studiów stacjonarnych) zarówno kobiet i mężczyzna oraz osób niepełnosprawnych, którzy posiadają świadectwo dojrzałości ukończenia liceum lub technikum zamieszkujące teren województwa małopolskiego i podkarpackiego. W ramach projektu wsparciem objętych zostanie zrekrutowanych 122 studentów studiów stacjonarnych I stopnia z oraz II roku studiów.
Drugą grupę docelową stanowi kadra dydaktyczna prowadząca zajęcia praktyczne na kierunku pielęgniarstwa. Będzie to 19 osób z PWSZ Tarnów.

W ramach projektu nastąpi realizacja działań związanych z opracowaniem i realizacją programu rozwojowego uczelni, które będą dotyczyć:

1.Opracowania i wdrożenie uczelnianego programu stypendialnego dla studentów kierunku pielęgniarstwo.

2.Finansowania zajęć dodatkowych wykraczających poza standardowy program kształcenia w tym: Komunikowanie interpersonalne w geriatrii, Aktywizacja seniorów, Profilaktyka i leczenie ran przewlekłych.

3.Finansowania obowiązkowych płatnych praktyk zawodowych .

4.Finansowania ponadprogramowych, płatnych praktyk zawodowych/staż .

5.Szkolenie dla kadry dydaktycznej Uczelni.

SKORZYSTAJĄ STUDENCI, PRACOWNICY, PACJENCI…

Realizacja projektu ma przynieść wiele korzyści, m.in.:

1.program rozwojowy, wdrożony i opracowany dzięki wsparciu z Europejskiego Funduszu Społecznego,

2.122 osoby, które dzięki wsparciu projektu uzyskają uprawnienia do wykonywania zawodu pielęgniarki,

3.122 absolwentów kierunku pielęgniarstwo,

4.61 studentów objętych programem stypendialnym,

5.90 studentów realizujących zajęcia dodatkowe, ponad programowe,

6.122 studentów objętych obowiązkowymi płatnymi praktykami zawodowymi,

7.45 studentów objętych ponadprogramowymi praktykami/stażem,

8.79 absolwentów objętych efektywnością zatrudnienia,

9.19 osób kadry dydaktycznej objętych szkoleniami specjalistycznymi z Uczelni PWSZ Tarnów.

Realizowany projekt pozwoli rozwinąć kreatywność studentów poprzez uatrakcyjnienie kształcenia teoretycznego i praktycznego opartego na efektach kształcenia oraz innowacyjnych rozwiązaniach w przygotowaniu zawodowym na poziomie szkolnictwa wyższego.

NOWOCZESNE CENTRUM SYMULACJI MEDYCZNYCH

Drugi projekt („Symulacja medyczna w PWSZ w Tarnowie …”) realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach osi priorytetowej V Wsparcie dla obszaru zdrowia, działanie nr 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych. Projekt realizowany w partnerstwie ze Szpitalem Wojewódzki im. Św. Łukasza w Tarnowie. Wartość dofinansowania wynosi w tym przypadku niemal 2,6 mln zł.

Celem głównym projektu jest poprawa jakości, efektywności i rynkowości procesu kształcenia 603 studentek/ów PWSZ w Tarnów kierunku pielęgniarstwa I i II stopnia poprzez opracowanie i wdrożenie programu rozwojowego uczelni ukierunkowanego na:

a) stworzenie Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznych (MCSM) w PWSZ Tarnów,

b) kompleksowe przygotowanie kadry akademickiej w zakresie symulacji medycznej

c) realizację kształcenia praktycznego/dodatkowych zajęć z wykorzystaniem metod symulacji medycznej w ramach utworzonego MCSM.

SZANSA DLA SETEK STUDENTÓW

Uczestnikami projektu będą:

1) osoby uczestniczące w kształceniu na poziomie wyższym (I i II st.), tj. studentki/ci kierunku pielęgniarstwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie

2) Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie jako szkoła wyższa publiczna, kształcąca na kierunku pielęgniarstwo, która opracuje pr. rozwojowy uczelni oraz utworzy MCSM

W ramach projektu nastąpi realizacja działań związanych z utworzeniem MCSM w PWSZ w Tarnowie, poprawą jakości kształcenia na kierunkach medycznych oraz wzrost kompetencji medycznych. Wyróżnić należy :

1. Przygotowanie Programu Rozwojowego PWSZ w Tarnowie

2. Prace remontowo-adaptacyjnych celem dostosowania pomieszczeń MSC

3. Zakup (sprzętu), dostawa, instalacja, uruchomienie wyposażenia:

Sali opieki pielęgniarskiej,

Pomieszczenia kontrolnego dla sali opieki pielęgniarskiej,

Sali egzaminacyjnej OSCE,

Sali symulacji z zakresu ALS,

Sali symulacji z zakresu BLS,

Sali ćwiczeń umiejętności pielęgniarskich,

Sali ćwiczeń umiejętności technicznych

4. Opracowanie bazy wiedzy z zakresu symulacji medycznej w tym:

ePodręcznik „Symulacja medyczna w kształceniu praktycznym pielęgniarek”,

ePodręcznik „OSCE”,

eBazy pytań i odpowiedzi/rozwiązań dotyczących zastosowanej metody symulacji czy wykorzystanie, zakup sprzętu.

5. Przygotowanie personelu PWSZ w Tarnowie do realizacji zajęć praktycznych w MCS

6. Opracowanie bazy scenariusz symulacyjnych

7. Dodatkowe warsztaty dla studentów pielęgniarstwa z pacjentem standaryzowanym

8. Opracowanie aplikacji komputerowej wspomagających nauczanie

9. Realizacja Forum Symulacji Medycznej w Pielęgniarstwie

10. Realizacja kształcenia praktycznego studentów pielęgniarstwa PWSZwT w MCSM

PIERWSZE EFEKTY POJAWIĄ SIĘ JUŻ NIEBAWEM

Realizacja projektu ma przynieść bardzo liczne efekty:

1. Liczba wdrożonych programów rozwojowych na uczelniach kształcących na kierunkach medycznych opracowanych dzięki wsparciu z EFS- 1szt

2. Liczba osób (naucz. akadem. I pracowników PWSZwT), które uzyskały nowe kwalifikacje w wyniku uczestnictwa we wszystkich kursach przygotowujących z zakresu symulacji medycznej -27 osób

3. Liczba osób, które dzięki wsparciu programu uzyskały dyplom ukończenia studiów 1 st. i II st. Kierunku pielęgniarstwo – 343 osoby

4. Liczba osób, które dzięki wsparciu programu uzyskały uprawnienia do wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej – 103 osoby

5. Liczba studentów kierunku pielęgniarstwa I i II st. PWSzT , które podniosły kompetencje w ramach działań realizowanych w MCSM – 591 osób

6. Liczna utworzonych MCSM W PWSZ Tarnów w Zakładzie Pielęgniarskim – 1 szt.

W razie dodatkowych pytań prosimy kontaktować się z BIUREM PROJEKTU, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie, ul. Mickiewicza 8, 33-100 Tarnów, Zakład Pielęgniarstwa, budynek G pok. 217, kontakt:  tel. 14 631 07 51.

Materiały: pwsztar.edu.plWpisz swoją opinię:

Przepisz tekst z obrazka: Obraz CAPTCHA
Podpis:
Opinie:
Ten artykuł nie posiada jeszcze żadnych opinii.