Miejsce na Twoją reklamę !


Nowa oferta szkoleniowa w Tarnowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego

2013-03-15 16:15

Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.  Wszechnica Edukacyjna zaprasza na szkolenie "ARCHIWIZACJA I ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ WSPÓŁCZESNĄ". Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy na temat zarządzania dokumentacją we współczesnej instytucji. W trakcie zajęć słuchacz pozna sposoby wykonywania czynności kancelaryjnych charakterystycznych dla współczesnych instytucji oraz wiedzy na temat roli jaką w procesie zarządzania dokumentacją odgrywają pomoce kancelaryjne (instrukcje kancelaryjne i wykazy akt).

Po zakończeniu zajęć uczestnik powinien: 
- znać zasady organizacji i pracy współczesnych biur,
- znać mechanizmy wytwarzania współczesnej dokumentacji, 
- znać sposoby oceniania efektywności tego procesu,
- znać zasady służące osiągnięcia celów pracy w kancelarii.

Szkolenie skierowane jest do:

- pracowników administracji (różnego szczebla),

- pracowników pracujących w archiwach zakładowych, kancelariach, sekretariatach

- osób z instytucji prowadzących składnice akt

- osób zainteresowane pracą na stanowisku archiwisty zakładowego lub referenta kancelaryjnego.

- Szkolenie zostanie uruchomiony po zebraniu grupy

Program szkolenia: (16 godzin dydaktycznych)

Postępowanie z dokumentacją.

Rodzaje i typy dokumentacji współczesnej.

Współczesna kancelaria (biurowość).

Kwalifikacja archiwalna dokumentów.

Organizacja pracy kancelaryjnej i obieg dokumentacji.

Przekazywanie akt do archiwum zakładowego / składnicy akt.

Dokument elektroniczny w e- Administracji.

Miejsce szkolenia: Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Wszechnica Edukacyjna 33-100 Tarnów, ul. Szujskiego 66. Sposób realizacji: kurs odbywa się 2 lub 3 razy w tygodniu, w dni robocze od godz. 16.15 - 19.15. Ilość godzin: 16 godzin dydaktycznych. Koszt szkolenia: 369,00 zł bruttoCena obejmuje: materiały dydaktyczne, barek kawowy.

Uczestnik może zrezygnować ze szkolenia najpóźniej na 2 dni przed jego planowanym rozpoczęciem. W przypadku rezygnacji uczestnika po rozpoczęciu szkolenia organizator nie będzie zwracał kosztów.

Uczestnicy szkolenia otrzymują zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wydane przez Tarnowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. Wszechnica Edukacyjna.


Karty zgłoszenia 
(pobierz) prosimy nadsyłać na adres:
Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 
Wszechnica Edukacyjna 
ul. Szujskiego 66 
33-100 Tarnów 
tel: (14) 623 55 12 
e-mail: 
mlabedz@tarr.tarnow.pl
 

Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Wszechnica Edukacyjna zaprasza na szkolenie „ORGANIZACJA PRACY KANCELARYJNEJ I ZADANIA ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO". Celem szkolenia jest zdobycie przez uczestników podstawowej wiedzy teoretycznej oraz praktycznej wiedzy z metodyki archiwalnej, ze szczególnym uwzględnieniem organizacji i metod pracy w archiwum zakładowym i składnicy akt oraz uzyskanie pełnych kwalifikacji zawodowych do pracy na stanowisku archiwisty zawodowego i referenta kancelaryjnego.

Szkolenie skierowane jest do:

- pracowników administracji (różnego szczebla),

- pracowników pracujących w archiwach zakładowych, kancelariach, sekretariatach,

- osób z instytucji prowadzących składnice akt,

- osób zainteresowanych pracą na stanowisku archiwisty zakładowego lub referenta kancelaryjnego.

Szkolenie zostanie uruchomiony po zebraniu grupy


Program szkolenia: (45 godzin dydaktycznych)

- Prawne regulacje postępowania z dokumentacją.

- Rodzaje i postać współczesnej dokumentacji w zakładzie.

- Kwalifikacja archiwalna dokumentacji.

- Organizacja pracy kancelaryjnej w tym ćwiczenia z praktycznego posługiwania się Jednolity

- Rzeczowym Wykazem Akt.

- Obieg dokumentacji.

- Organizacja i zakres działania archiwum zakładowego lub składnicy akt.

- Archiwizacja dokumentacji.

- Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej.

- Przejmowanie akt z komórek organizacyjnych przez archiwum zakładowe lub składnicę akt.

- Przekazywanie materiałów do Archiwum Państwowego.

- Postępowanie w razie likwidacji lub reorganizacji jednostki organizacyjnej.

- Wykorzystanie informatyki w archiwum zakładowym.

- Egzamin wewnętrzny


Miejsce szkolenia: Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Wszechnica Edukacyjna  33-100 Tarnów, ul. Szujskiego 66. Sposób realizacji: kurs odbywa się 2 lub 3 razy w tygodniu, w dni robocze od godz. 16.15 - 19.15. Ilość godzin: 45 godzin dydaktycznych.
Koszt szkolenia: 738,00 zł brutto.

Cena obejmuje: materiały dydaktyczne, egzamin wewnętrzny, barek kawowy.

Uczestnik może zrezygnować ze szkolenia najpóźniej na 2 dni przed jego planowanym rozpoczęciem. W przypadku rezygnacji uczestnika po rozpoczęciu szkolenia organizator nie będzie zwracał kosztów.

Uczestnicy szkolenia otrzymują zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wydane przez Tarnowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. Wszechnica Edukacyjna po:

    - otrzymaniu pozytywnej oceny z egzaminu wewnętrznego i ćwiczeń praktycznych w trakcie szkoleń

    - minimum 50% frekwencji na zajęciach

Karty zgłoszenia (pobierz) prosimy nadsyłać na adres:
Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 
Wszechnica Edukacyjna 
ul. Szujskiego 66 
33-100 Tarnów 
tel: (14) 623 55 12 
e-mail: 
mlabedz@tarr.tarnow.pl 
 

Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Wszechnica Edukacyjna zaprasza na szkolenie "OPIEKUN DZIENNY". Cel szkolenia: nabycie wiedzy oraz praktycznych umiejętności umożliwiających wykonywanie pracy opiekuńczej nad dziećmi w żłobku zgodnie  z wymogami Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, wolontariusza oraz dziennego opiekuna oraz zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3.

Uczestnicy: osoby pełnoletnie z wykształceniem minimum średnim, mające predyspozycje do pracy z dziećmi. Uczestnik szkolenia:

- nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne,

- nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została mu - zawieszona ani ograniczona,

- wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony przez sąd

- posiada dobry stan zdrowia.

Zajęcia odbywać się będą w systemie 7 zjazdów weekendowym (soboty i niedziele 2 razy w miesiącu) w siedzibie Tarnowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Tarnowie, ul. Szujskiego 66, 33-100 Tarnów.

Program szkolenia (160 godzin dydaktycznych w tym 30 godzin praktyki zawodowej):

Rozwój dziecka w okresie wczesnego dzieciństwa.

Stymulowanie wszechstronnego rozwoju dziecka.

Kompetencje opiekuna dziecka

Praktyki zawodowe.

Program szkolenia został zatwierdzony przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej - decyzja Nr 72/2012 

Wykładowcy posiadają wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć z w/w zakresu i bogaty warsztat metodyczny.

Cena kursu: 2.091 zł brutto płatne jednorazowo lub w ratach, gotówką lub na konto ING Bank Śląski S.A. O/Tarnów 87 1050 1562 1000 0012 0243 8048.

Kurs kończy się egzaminem wewnętrzny. 

Dojazd , zakwaterowanie i wyżywienie we własnym zakresie.

Kurs zostanie uruchomiony po zebraniu grupy Szczegółowe informacje na temat kursu:

 

Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 
Wszechnica Edukacyjna 
ul. Szujskiego 66 
33-100 Tarnów 
tel: (14) 623 55 17 , (14) 623 55 12 
e-mail: 
grazynac@tarr.tarnow.pl

e-mail: mskotnicka@tarr.tarnow.pl

Załączniki:

Karta zgłoszenia

 Wpisz swoją opinię:

Przepisz tekst z obrazka: Obraz CAPTCHA
Podpis:
Opinie:
Ten artykuł nie posiada jeszcze żadnych opinii.