Miejsce na Twoją reklamę !


Nabór wniosków dla średnich przedsiębiorstw w ramach Działania 2.1 Schemat A

2013-05-23 11:07

Zarząd Województwa Małopolskiego, za pośrednictwem Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości, jako Instytucji Pośredniczącej II stopnia w zarządzaniu II Osią priorytetową MRPO na lata 2007-2013 "Gospodarka regionalnej szansy", ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Budżetu Państwa w ramach Działania 2.1 „Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw", Schemat A „Bezpośrednie wsparcie inwestycji w MŚP"

Tryb konkursu:
Konkurs ma charakter 
zamknięty i polega na ocenie wniosków o dofinansowanie wraz z pełną dokumentacją.

Rodzaje projektów podlegających dofinansowaniu:
Zgodnie z Uszczegółowieniem Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 oraz Regulaminem konkursu dofinansowaniu będą podlegać projekty inwestycyjne  poprawiające konkurencyjność przedsiębiorstwa, związane z unowocześnieniem sposobu działania jak i oferty, w szczególności poprzez:

• rozbudowę i zakup przedsiębiorstwa,
• działania mające na celu dokonywanie zasadniczych zmian produkcji bądź procesu produkcyjnego, 
• zmianę stosowanych rozwiązań produkcyjnych, technologicznych, organizacyjnych na sprzyjające poprawie środowiska naturalnego oraz BHP, 
• unowocześnienie wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorstwa, 
• zmianę wyrobu i usługi, w tym także zmianę w sposobie świadczenia usług,
• modernizację środków produkcji. 


Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie:
Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie projektów w ramach ogłaszanego konkursu są 
średnie przedsiębiorstwa spełniające wymogi określone w Regulaminie konkursu.

Środki przeznaczone na dofinansowanie projektów:
Kwota środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach ogłaszanego naboru (alokacja), na dzień ogłoszenia konkursu wynosi 
9 996 778,00 PLN.

Poziom dofinansowania projektów:
Maksymalny udział dofinansowania w wydatkach kwalifikowanych dla projektów inwestycyjnych średnich przedsiębiorstw wynosi 30%. Pułap dofinansowania może zostać podniesiony o 5 punktów procentowych (do 35%) dla przedsiębiorstw, których projekt jest zlokalizowany na terenie powiatu o wskaźniku przedsiębiorczości (mierzonym na poziomie powiatu) niższym niż 75% średniej dla województwa małopolskiego tj. na terenie powiatów: 
brzeskiego, dąbrowskiego, gorlickiego, limanowskiego, nowosądeckiego, proszowickiego, tarnowskiego.

Minimalna i maksymalna kwota dofinansowania projektu:
•    minimalna kwota wsparcia wynosi 
200 000 PLN 
•    maksymalna kwota wsparcia wynosi 
2 000 000 PLN 
Wnioskodawca w ramach danego konkursu może uzyskać dofinansowanie wyłącznie na realizację jednego projektu.

Kryteria wyboru projektu:
Ocena złożonych wniosków o dofinansowanie dokonana zostanie w oparciu o obowiązujące w dniu ogłoszenia konkursu 
Kryteria Wyboru Projektów Komitetu Monitorującego MRPO dla działania 2.1 Schemat A - średnie przedsiębiorstwa. Kryteria wyboru projektów dostępne są na stronie internetowej MCP - www.mcp.malopolska.pl w zakładce Nabór wniosków.

Termin, miejsce i sposób składania wniosków o dofinansowanie projektu:
Wnioski o dofinansowanie należy wypełniać korzystając z aplikacji elektronicznej - 
Regionalnego Systemu Informatycznego(RSI), dostępnej na stronie internetowej MCP - www.mcp.malopolska.pl Wypełniony wniosek o dofinansowanie wraz z kompletną dokumentacją należy dostarczyć osobiście, przesyłką kurierską lub pocztą na adres:


Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości
(Zespół wyboru projektów)
ul. Jasnogórska 11 (II piętro)
31-358 Kraków
w terminie od 
29 maja 2013 r. do 27 czerwca 2013 r.
w dni robocze w godzinach 8.00 -16.00

 Wpisz swoją opinię:

Przepisz tekst z obrazka: Obraz CAPTCHA
Podpis:
Opinie:
Ten artykuł nie posiada jeszcze żadnych opinii.