Miejsce na Twoją reklamę !


Dobre Perspektywy by otworzyć własną firmę

2014-01-03 13:24

Projekt "Dobre perspektywy" jest realizowany przez firmę CONSULTOR Sp. z o.o. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI "Rynek pracy otwarty dla wszystkich", Działanie 6.2 "Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia” na podstawie umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie. 

Celem projektu jest zwiększenie poziomu przedsiębiorczości i samozatrudnienia w podregionie tarnowskim poprzez założenie i funkcjonowanie przedsiębiorstw przez 35 osób (25K,10M). Projekt skierowany jest do 40 osób fizycznych (28K, 12M) pozostających bez zatrudnienia, pełnoletnich w wieku do 25 lat, zamierzających rozpocząć prowadzenie Działalności Gospodarczej na terenie województwa małopolskiego, zamieszkujących (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na obszarze województwa małopolskiego w powiecie m. Tarnów, brzeskim, tarnowskim i dąbrowskim.

Z udziału w projekcie będą wyłączone osoby, które posiadały wpis do rejestru Ewidencji Działalności Gospodarczej/Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), były zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym lub prowadziły działalność na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową) w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu.

Osoby, które będą chciały wziąć udział w projekcie muszą, w dniu składania dokumentów rekrutacyjnych, spełnić łącznie wszystkie wymienione niżej kryteria, tj. być osobami:

- posiadającymi miejsce zamieszkania (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) na terenie następujących powiatów: m. Tarnów, brzeski, tarnowski, dąbrowski, znajdujących się na terenie województwa małopolskiego;

- pełnoletnimi w wieku do 25 roku życia;

- nie posiadającymi wpisu do rejestru Ewidencji Działalności Gospodarczej/Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), nie zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym lub nie prowadzące działalności na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową) w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu;

- które w ciągu ostatnich 2 lat nie były i nie są zatrudnione u Beneficjenta, Partnera i/lub Wykonawcy w ramach projektu oraz nie łączy ich z Beneficjentem, Partnerem i/lub Wykonawcą oraz ich pracownikami uczestniczącymi w procesie rekrutacji i oceny biznesplanów:

- związek małżeński, stosunek pokrewieństwa i powinowactwa (w linii prostej lub bocznej do II stopnia) i/lub

- związek z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli i/lub

- inny związek faktyczny, który może budzić uzasadnione wątpliwości co do zachowania zasady bezstronności w procesie rekrutacji uczestników i oceny biznes planów;

- niekorzystającymi równolegle z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza ze środków Funduszu Pracy, PFRON oraz środków oferowanych w ramach PO KL na pokrycie tych samych wydatków związanych z podjęciem oraz prowadzeniem działalności gospodarczej, bądź też założeniem spółdzielni lub spółdzielni socjalnej;

- niekorzystającymi równolegle z dwóch różnych źródeł finansowania na pokrycie tych samych wydatków kwalifikowanych ponoszonych w ramach wsparcia pomostowego, związanego z opłaceniem składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (dotyczy wyłącznie osób niepełnosprawnych);

- nie karanymi za przestępstwa skarbowe oraz korzystające z pełni praw publicznych i posiadające pełną zdolność do czynności prawnych;

- które chcą założyć działalność gospodarczą, ale nie mogłyby jej założyć bez środków EFS;

- które chcą założyć działalność gospodarczą w obszarze niezwiązanym bezpośrednio z działalnością przedsiębiorstwa, z którym osoby te współpracują.

Kwota dotacji to 25 000 zł
Termin rekrutacji: 2-10 stycznia 2014 r.

Więcej informacji:
Biuro projektu w Tarnowie
ul. Rynek 22
33-100 Tarnów

Osoba do kontaktu
Renata Wajdowicz
tel. 883 331 438
e-mail:
r.wajdowicz@consultor.pl

Materiały: UMTWpisz swoją opinię:

Przepisz tekst z obrazka: Obraz CAPTCHA
Podpis:
Opinie:
Ten artykuł nie posiada jeszcze żadnych opinii.