Miejsce na Twoją reklamę !


Dofinansowanie na projekty związane z oszczędzaniem energii

2014-02-09 22:28

Minister Środowiska, jako Operator Programu Operacyjnego PL04„Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii” w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 (Funduszy norweskich 2009-2014) ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym na dofinansowanie projektów na ogólną kwotę  12 639 873 EUR tj. 53 223 766,56 PLN.

1. Cel Programu
Celem Programu jest redukcja emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń powietrza oraz zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w ogólnym bilansie zużycia energii. 

2. Rodzaj projektów kwalifikujących się do dofinansowania
Do dofinansowania kwalifikują się projekty w ramach rezultatu Programu pn.: „Zmniejszenie produkcji odpadów i emisji zanieczyszczeń do powietrza, wody i ziemi”, polegające na modernizacji lub wymianie istniejących źródeł ciepła wraz z modernizacją procesu spalania lub zastosowaniem innego nośnika energii (np. spalanie gazu, oleju lub biomasy poprzez eliminację spalania węgla). Nie przewiduje się dofinansowania projektów polegających na budowie nowych źródeł ciepła lub budowie/modernizacji/wymianie źródeł zastępczych bądź awaryjnych, a także projektów polegających na zastosowaniu współspalania węgla z biomasą. Priorytetowo będą traktowane projekty dotyczące modernizacji źródeł ciepła o najwyższym wskaźniku redukcji emisji dwutlenku węgla (CO2).Wnioski dotyczą wyłącznie projektów nierozpoczętych. Minimalna wymagana wartość ograniczenia/uniknięcia emisji CO2/rok dla projektu wynosi 100 000 Mg/rok.

3.  Podmioty mogące ubiegać się o dofinansowanie
Uprawnionymi do składania wniosków są małe, średnie i duże przedsiębiorstwa z wyłączeniem przedsiębiorstw objętych rozporządzeniem Rady (WE)  nr 1198/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz przedsiębiorstw objętych rozporządzeniem Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).Rodzaj działalności prowadzonej przez Wnioskodawcę nie może być wykluczony przepisami właściwego dla danego przedsięwzięcia programu pomocy publicznej. 

4.  Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów
Na wsparcie projektów w ramach naboru otwartego zostanie przeznaczona kwota 12 639 873 EUR, tj.53 223 766,56 PLN.Na udostępnianą w naborze kwotę składają się środki pochodzące z Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014. 

5.  Poziom dofinansowania projektu
Poziom dofinansowania dla projektu nie będzie wyższy niż 30% wartości kosztów kwalifikowanych.Maksymalna kwota dofinansowania wynosi nie więcej niż 5 000 000 EUR tj. 21 053 916,67 PLN, podczas gdy minimalna kwota dofinansowania wynosi 600 000 EUR tj. 2 526 470,00 PLN. Przy czym wsparcie nie powinno powodować przekroczenia poziomu dopuszczalnej intensywności pomocy określonej we właściwym programie pomocowym (rozporządzeniu).Dokładny poziom dofinansowania zostanie określony w wyniku oceny projektu dla każdego projektu indywidualnie. Wnioskowane dofinansowanie może ulec modyfikacji polegającej na procentowym lub kwotowym zmniejszeniu w wyniku:

uznania części kosztów projektu za niekwalifikowane

dostosowania do odpowiednich przepisów regulujących zasady pomocy publicznej.

Środki na pokrycie pozostałych kosztów projektu zapewnia Wnioskodawca projektu.Okres zwrotu kosztów projektu (dofinansowanie + współfinansowanie) nie może przekroczyć 20 lat. 

6.  Okres kwalifikowalności wydatków
Początek okresu kwalifikowalności projektu: od dnia podjęcia decyzji o dofinansowaniu projektu przez Komitet ds. Wyboru Projektów.Koniec okresu kwalifikowalności projektu: 30 kwietnia 2016 roku. 

7.   Kryteria wyboru projektów
Zostanie przeprowadzona dwuetapowa weryfikacja wniosków:

Dostępu (formalna, kwalifikowalności), w trakcie, której wnioski aplikacyjne weryfikowane są pod kątem spełniania kryteriów formalnych i kwalifikowalności;

Selekcji (merytoryczno-techniczna), prowadzona zgodnie z kryteriami przyjętymi przez Komitet ds. Wyboru Projektów, w trakcie, której, wnioski aplikacyjne weryfikowane są m.in. pod kątem wykonalności, zasadności, efektywności ekonomicznej, innowacyjność, planowanego efektu ekologicznego, a także wpływu na środowisko oraz przyczyniania się do realizacji celów, rezultatów i wyników danego Programu.

Na etapie oceny formalnej Wnioskodawca będzie miał możliwość poprawy lub uzupełnienia brakujących dokumentów. Uzupełnieniu podlegają następujące braki:

oczywiste błędy pisarskie i omyłki rachunkowe we wniosku i/lub w załącznikach

brak wersji elektronicznej wniosku i/lub załączników

brak zgodności wersji papierowej i elektronicznej wniosku

brak załączników.

W przypadku uzupełnień, do Wnioskodawcy zostanie skierowane wezwanie drogą elektroniczną i faksem (z potwierdzeniem nadania) do uzupełnienia wniosku aplikacyjnego lub do przedstawienia wyjaśnień.Wezwanie będzie określać, które kryteria nie zostały spełnione oraz zawierać szczegółowe wskazanie zakresu niezgodności. Uzupełnienie i/lub wyjaśnienia będą przedstawiane przez Wnioskodawcę w terminie 3 dni roboczych od dnia wezwania do uzupełnień przez NFOŚiGW.Ocena merytoryczna jest dokonywana przez dwóch ekspertów z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, niezaangażowanych we wdrażanie programu posiadających odpowiednią wiedzę w zakresie zagadnień związanych z ocenianymi projektami.Minimalna całkowita liczba punktów (próg), która pozwala na pozytywną ocenę merytoryczno - techniczną projektu, a tym samym kwalifikuje projekt do umieszczenia na liście rankingowej to 55 pkt na100 pkt możliwych od uzyskania.Minimalna liczba punktów (próg) w ramach określonego kryterium selekcji w ocenie merytoryczno-technicznej, kwalifikująca projekt do dalszego postępowania, a tym samym wymagana do uzyskania przez projekt w celu umieszczenia go na liście rankingowej została podana w Kryteriach szczegółowych (do pobrania poniżej).W celu umieszczenia projektu na liście rankingowej spełnione powinny być jednocześnie dwa powyższe warunki.Zatwierdzone szczegółowe kryteria oceny projektów (formalne i merytoryczno-techniczne) wraz z liczbą punktów za każde kryterium są dostępne do pobrania poniżej. 

8.  System płatności
Dofinansowanie będzie realizowane w formie refundacji kosztów poniesionych, natomiast płatność końcowa płatna będzie po akceptacji raportu końcowego.Refundacja kosztów poniesionych będzie wypłacona beneficjentowi na podstawie sprawozdań okresowych (wniosków o płatność).W ramach realizacji każdego projektu przewiduje się również płatność końcową (kwota zatrzymana), która będzie wypłacana beneficjentom po akceptacji sprawozdania końcowego. Ustanowiona kwota zatrzymana będzie wynosić 5 % przyznanego dofinansowania. 

9.  Wydatki kwalifikowalne i niekwalifikowalne
Wydatki są kwalifikowalne na zasadach ogólnych, zgodnie z Rozdziałem 7 Regulacji ws. wdrażania Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 z następującym wyjątkiem:W odniesieniu do Art. 7.3.1(c), zakup nowego lub używanego sprzętu jest kwalifikowalny w ramach projektów, jeśli sprzęt stanowi integralny i konieczny komponent, kluczowy dla osiągnięcia rezultatu projektu, zgodnie z pkt 2.1.7 Aneksu I do umowy w sprawie programu.Zgodnie z Art. 7.4.1 (b) Regulacji, podstawą dla kalkulacji kosztów pośrednich w projektach jest ryczałt w wysokości do 20% całkowitych bezpośrednich kosztów kwalifikowalnych z wyłączeniem bezpośrednich kosztów kwalifikowalnych przeznaczonych na podwykonawstwo i kosztów zasobów udostępnionych przez strony trzecie, których nie wykorzystuje się na terenie beneficjenta.Szczegółowa metodologia wyliczania kosztów pośrednich została opracowana przez Operatora Programu i jest dostępna do pobrania poniżej.Szczegółowe warunki dotyczące rozliczania kosztów bezpośrednich określone zostaną przez Operatora Programu w umowie w sprawie projektu.Wkład rzeczowy nie jest kwalifikowalny w ramach projektów.Koszty zarządzania nie mogą przekroczyć 10% kosztów kwalifikowanych projektu. 

10.  Termin, miejsce i sposób składania wniosków
Termin ogłoszenia naboru wniosków – 31.01.2014 r.
Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków od wnioskodawców – 3.02.2014 r.Termin zakończenia przyjmowania wniosków od wnioskodawców – 7.04.2014 r., g. 15.00. Kompletny wniosek aplikacyjny wraz z wymaganymi załącznikami, wypełniony na obowiązującym formularzu i podpisany przez osobę upoważnioną do jego złożenia, Wnioskodawca składa w języku polskim w 1 egzemplarzu w formie pisemnej (papierowej) i w 3 egzemplarzach w formie elektronicznej (płyta CD-R lub pamięć USB)na adres:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Departament Funduszy Norweskich
ul. Konstruktorska 3A
02-673 Warszawa

Wnioski aplikacyjne można składać osobiście w Kancelarii NFOŚiGW w godzinach pracy Kancelarii, tj. 8.00-15.00 lub w formie przesyłki za pośrednictwem operatora pocztowego lub firmy kurierskiej, za potwierdzeniem odbioru. W przypadku wniosków nadanych za pośrednictwem operatora pocztowego lub przesyłką kurierską liczy się data nadania wniosku. Dokumenty muszą być dostarczone do siedziby NFOŚiGW w ciągu 10 dni od ostatniego dnia terminu składania wniosków.

Więcej informacji:
http://www.nfosigw.gov.pl/srodki-norweskie/nabory/art,5,ogloszenie-o-naborze-wnioskow-w-ramach-funduszy-norweskich-dla-programu-operacyjnego-pl04.html

Materiały: UM


 Wpisz swoją opinię:

Przepisz tekst z obrazka: Obraz CAPTCHA
Podpis:
Opinie:
Ten artykuł nie posiada jeszcze żadnych opinii.