Miejsce na Twoją reklamę !


Nowe specjalności kształcenia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej

2014-06-18 01:38

Tarnowska PWSZ konsekwentnie wzbogaca ofertę kształcenia proponując kandydatom na studia nowe specjalności w ramach prowadzonych kierunków. Dzięki zatwierdzonym przez Senat zmianom w planach studiów, studenci rozpoczynający I rok w roku akademickim 2014/2015 będą mogli wybierać spośród 16 kierunków i 25 specjalności na studiach licencjackich, inżynierskich i magisterskich.

Tegoroczne nowości to:
– odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami
– ochrona i gospodarowanie zasobami przyrody
– filologia angielska z drugim językiem obcym do wyboru: język niemiecki lub język francuski

Zaproponowane specjalności są nowościami lub modyfikacją dotychczasowej oferty kształcenia pod kątem potrzeb rynku pracy. Szczegółowe informacje na temat wszystkich proponowanych kierunków i specjalności, zasad i trybu przyjęć na I rok studiów, terminów rekrutacji odnaleźć można na specjalnym portalu dla kandydatów pod adresem: www.kandydat.pwsztar.edu.pl.

Od roku akademickiego 2014/2015 kształcenie na sześciosemestralnym kierunku licencjackim Ochrona środowiska odbywać się będzie na dwóch nowych atrakcyjnych specjalnościach Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadamioraz Ochrona i gospodarowanie zasobami przyrody, przy czym wybór specjalności nastąpi po pierwszym wspólnym semestrze. Program zawiera wiele zajęć praktycznych, także terenowych, dobrze przygotowujących do samodzielnego rozwiązywania problemów związanych z ochroną środowiska w przyszłej pracy. Przewiduje się, ze wprowadzane obecnie regulacje prawne wygenerują najwięcej miejsc w obszarze objętym nowymi specjalnościami.

Absolwent kierunku Ochrona środowiska będzie przygotowany do pracy w zakładach przemysłowych oraz przedsiębiorstwach związanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, laboratoriach badawczych i kontrolnych, instytucjach i służbach odpowiedzialnych za ochronę środowiska np. w urzędach administracji rządowej i samorządowej, parkach narodowych i krajobrazowych, a także w rolnictwie i drobnej wytwórczości. Umiejętności zdobyte w ramach specjalności będą także przydatne przy prowadzeniu działalności gospodarczej na własny rachunek, zwłaszcza ukierunkowanej na szybko rozwijający się sektor eksperckich usług środowiskowych. Po uzyskaniu przygotowania pedagogicznego absolwent może podjąć pracę w szkolnictwie.

Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami” to nowoczesna specjalność na kierunku studiów Ochrona środowiska. Studia mają charakter interdyscyplinarny, studenci zapoznają się z całością problematyki ochrony środowiska wraz z rozszerzonym zakresem wiedzy i umiejętności dotyczących problematyki odnawialnych źródeł energii i gospodarki odpadami. Analiza rynku pracy oraz prawodawstwa Polski i UE wskazują, że wzrastać będzie zapotrzebowanie na specjalistów zajmujących się taką problematyką. W programie specjalności wprowadzono szereg ciekawych i różnorodnych zajęć praktycznych, terenowych i laboratoryjnych. Ze względu na bardzo szeroki zakres i złożoność aspektów prawnych i ekonomicznych w ochronie środowiska, dużo uwagi w programie studiów poświęcono tej tematyce, tak aby studenci uczyli się implementacji zagadnień prawnych, ekonomicznych i administracyjnych w konkretnych zastosowaniach, takich jak opracowywanie programów środowiskowych, ekspertyz, decyzji środowiskowych, ocen oddziaływania na środowisko, aplikowania o fundusze na ochronę środowiska itp. Oprócz zajęć typowych dla kierunku ochrona środowiska, wprowadzono szereg nowoczesnych kursów dedykowanych specjalności, między innymi: „wstęp do odnawialnych źródeł energii i energia słoneczna” „energooszczędność”, „energia wiatru”, „energetyka jądrowa”, „energetyka geotermalna”, „ekspertyzy i opinie środowiskowe”, „gospodarka odpadami przemysłowymi” i wiele innych.

Ochrona i gospodarowanie zasobami przyrody” to nowoczesna specjalność na kierunku studiów Ochrona środowiska. Studia mają charakter interdyscyplinarny, studenci zapoznają się z całością problematyki ochrony środowiska wraz z rozszerzonym zakresem wiedzy i umiejętności dotyczących problematyki ochrony i gospodarowania zasobami przyrody. Analiza rynku pracy oraz prawodawstwa Polski i UE wskazują, że wzrastać będzie zapotrzebowanie na specjalistów zajmujących się problematyką ochrony zasobów przyrody oraz szeroko pojętym gospodarowaniem i zarządzaniem zasobami przyrody na terenach chronionych, biologicznie cennych, ale również przekształconych antropogenicznie, rolniczo i przemysłowych. Na specjalności wprowadzono szereg ciekawych i różnorodnych zajęć praktycznych, terenowych i laboratoryjnych. Ze względu na bardzo szeroki zakres i złożoność aspektów prawnych i ekonomicznych w ochronie środowiska i przyrody, dużo uwagi w programie studiów poświęcono tej tematyce, tak aby studenci uczyli się implementacji zagadnień prawnych, ekonomicznych i administracyjnych w konkretnych zastosowaniach, takich jak opracowywanie programów środowiskowych, ekspertyz, decyzji środowiskowych, ocen oddziaływania na środowisko itp. Będą także przygotowani do prowadzenia nadzoru przyrodniczego nad inwestycjami oraz aplikowania o fundusze na ochronę przyrody. Oprócz zajęć typowych dla kierunku ochrona środowiska, wprowadzono szereg nowoczesnych kursów dedykowanych dla specjalności, między innymi: „ochrona przyrody czynna”, „obszary Natura 2000”, „ochrona gatunkowa, monitoring siedlisk przyrodniczych”, „ochrona i zarządzanie krajobrazem”, „ekspertyzy opinie i inwentaryzacje przyrodnicze”, „Wprowadzenie do rekultywacji i kompensacji przyrodniczych” i wiele innych. Rozszerzony kurs GIS (Geographic Information System), zwłaszcza po praktycznym zastosowaniu tej techniki przy wykonywaniu pracy licencjackiej, da praktyczne umiejętności bardzo poszukiwane na rynku pracy.

Zakład Filologii angielskiej od roku akademickiego 2014/2015 zaproponuje studentom nową specjalizację o nazwie filologia angielska z drugim językiem obcym do wyboru: język niemiecki lub język francuski.

W ramach tej specjalizacji na naukę drugiego języka obcego przeznaczono w planach studiów 330 godzin. Godziny lektoratu (150 godz.) połączone z godzinami dla specjalizacji filologia angielska z drugim językiem obcym do wyboru dają łącznie 480 godzin nauki drugiego języka!

Wybór tej specjalizacji następuje w semestrze drugim, czyli w momencie wyboru lektoratu j. obcego (język niemiecki lub francuski) i w kolejnych semestrach do godzin lektoratu (prowadzonych przez lektorów zatrudnionych w PWSZ w Tarnowie) dodane zostaną godziny dla nowej specjalizacji , które będą kontynuacją nauki danego języka i pogłębieniem jego znajomości. Przedmioty w ramach nowej specjalizacji (filologia angielska z drugim językiem obcym do wyboru: język niemiecki lub język francuski) będą skoordynowane z wybranym przez studentów lektoratem. Nowa specjalizacja jest dostosowana do wymagań pracodawców i zostaje zaproponowana po analizie rynku pracy oraz ankiet absolwentów filologii angielskiej.

Materiały: pwsztar.edu.plWpisz swoją opinię:

Przepisz tekst z obrazka: Obraz CAPTCHA
Podpis:
Opinie:
Ten artykuł nie posiada jeszcze żadnych opinii.