Międzynarodowa Konferencja Naukowa MWSE w Tarnowie

2014-09-18 12:51

Rok akademicki 2014/2015 jest rokiem szczególnym dla Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, gdyż Uczelnia obchodzi Jubileusz 20-lecia działalności.  W ramach obchodów Jubileuszu jednym z ważniejszych wydarzeń jest organizowana Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Innowacje w nowoczesnych organizacjach. Ekonomiczne i społeczne aspekty”, która odbędzie się dnia 26 września 2014 roku, w godz. 9.00 – 17.00 w budynku Uczelni przy ul. Waryńskiego 14 w Tarnowie. Patronat merytoryczny nad Konferencją objęły takie instytucje naukowe jak Polska Akademia Nauk, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne oraz Polskie Towarzystwo Ergonomiczne. Konferencja cieszy się dużym zainteresowaniem ze strony pracowników naukowych oraz praktyków zarówno z kraju i z zagranicy. Celem konferencji jest prezentacja najnowszych wyników prac naukowo-badawczych oraz wymiana poglądów, wiedzy i doświadczeń przedstawicieli nauki  i praktyki na temat działalności innowacyjnej nowoczesnych organizacji. Szczególną uwagę skupiać będą problemy funkcjonowania przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy. Nadesłano aż 85 artykułów naukowych, co jest dowodem na duże zainteresowanie ze strony pracowników nauki jak i praktyki. W programie konferencji zaplanowano pięć sesji tematycznych, w których udział wezmą przedstawiciele z wielu ośrodków krajowych oraz zagranicznych, m. in.: z Uniwersytetu Gdańskiego, UMCS w Lublinie, UMK w Toruniu, UP w Krakowie, UE we Wrocławiu, UE w Krakowie, Politechniki Warszawskiej, Politechniki Koszalińskiej, Warszawskiej Szkoły Zarządzania, Uniwersytetu Zielonogórskiego, Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytety Rzeszowskiego, a także z Dolnośląskiego Parku Innowacji i Nauki S.A. we Wrocławiu, MPEC w Tarnowie, Centrum Operacji Lądowych w Krakowie, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. W konferencji wezmą udział również prelegenci z partnerskich uczelni zagranicznych: Technological Educational Institute of Athens (Grecja), Trakia University Stara Zagora (Bułgaria), ISCTE Business School – Lisbon University Institute (Portugalia), University of agribusiness and rural development (Bułgaria),Yeni Yuzyil University (Turcja), Cukurova University Adana (Turcja), Ternopil National Economic University Ternopol (Ukraina), University of Alicante (Hiszpania), Institute of Higher Studies in Administration an Languages – Madera (Portugalia), Karlovac University of applied sciences Karlovak (Chorwacja), Lesya Ukrainka Eastern European National University, Lutsk (Ukraina).

Patronat medialny nad obchodzonym Jubileuszem Uczelni objęła Telewizja Polska S.A. Odział w Krakowie. Pod względem medialnym Konferencję wsparły: Radio RDN Małopolska, Miesięcznik Powiśle Dąbrowskie, Tygodnik Miasto i Ludzie, portale internetowe Tarnów.in, Gorlice24.pl, Ryglice-okolice.pl, Tarnowianin.com. W organizację Konferencji finansowo zaangażowały się takie firmy jak: Allianz, Grupa Maestro Tarnów, Hotel Tarnovia, Leier Sp. z o.o., Tarnowski Klaster Przemysłowy S.A., Tarnowskie Wodociągi Sp. z o.o., Tarnowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., Danmar Computers, Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o., Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. Partnerem technologicznym Konferencji jest firm ZETO S.A., która zapewnia transmisję online Konferencji pod adresem www.ino2014.zetosa.pl. Szczegółowe informacje nt. Konferencji są dostępne na stronie Uczelni: www.mwse.edu.pl/ino2014.

Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna to najstarsza świecka Uczelnia w Tarnowie, która kształci studentów na kierunkach: Zarządzanie, Turystyka i rekreacja, Pedagogika, Ekonomia oraz Finanse i Rachunkowość. W ciągu 20 lat swojej działalności Uczelnia wypromowała 10 700 absolwentów w ramach studiów I i II stopnia oraz studiów podyplomowych. W tym okresie zbudowała od podstaw swój potencjał w postaci wykwalifikowanej kadry akademickiej, współpracy z zagranicznymi ośrodkami akademickimi, a także krajowymi i zagranicznymi przedsiębiorstwami i instytucjami oraz rozwiniętej infrastruktury.

Od początku działalności Uczelnia miała na uwadze rozwój swoich pracowników. Trzeba wspomnieć, iż w tym czasie 12 pracowników obroniło prace doktorskie, otwarte są 2 kolejne przewody doktorskie oraz 3 rozprawy habilitacyjne. Realizowane są również projekty badawcze współfinansowane ze środków MNiSW, dotyczące zagadnień związanych z innowacyjnością, nadzorem korporacyjnym i kapitałem intelektualnym. Prowadzone w Uczelni prace badawcze oraz ciągły rozwój pracowników akademickich został doceniony co znalazło potwierdzenie w uzyskaniu w ostatnim czasie przez Wydział Zarządzania i Turystyki kategorii „B”. Bardzo wysoko oceniono również wydawane przez Uczelnię czasopismo naukowe ”Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie”, w którym nauczyciele akademiccy jak i praktycy mają możliwość publikacji wyników własnej pracy naukowej z zakresu ekonomii, pedagogiki, zarządzania oraz turystyki i rekreacji.

Oprócz rozwoju Uczelni w sferze naukowo-badawczej, kolejnym ważnym aspektem wpływającym na jakość kształcenia naszych studentów jest dobrze rozwinięta i prężnie realizowana współpraca międzynarodowa (w ramach Programu Erasmus+) z ośrodkami akademickimi oraz przedsiębiorstwami w takich krajach jak: Grecja, Hiszpania, Portugalia, Cypr, Turcja, Bułgaria, Czechy, Słowacja czy też Łotwa. Dzięki temu studenci mają możliwość podnieść swoje umiejętności poprzez nie tylko podjęcie studiów w jednej z 19-tu uczelni partnerskich, ale również odbywanie praktyk zagranicznych. Zdobycie doświadczenia zawodowego już w trakcie studiów jest niezwykle istotne w obecnych realiach gospodarczych, dlatego też Uczelnia nawiązuje współpracę również z przedsiębiorstwami i instytucjami zarówno w kraju jak i za granicą. Dzięki takiemu potencjałowi, którym Uczelnia dysponuje możliwe jest kształcenie studentów odpowiadające potrzebom współczesnego rynku pracy.

Obchodzony Jubileusz nie byłby możliwy, gdyby nie zaangażowanie Władz i pracowników Uczelni, a także studentów, absolwentów i sympatyków Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie.

Program Konferencji

Innowacje w nowoczesnych organizacjach. Ekonomiczne i społeczne aspekty

Jubileusz 20-lecia Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie

26 września 2014 rok

Budynek główny MWSE w Tarnowie, ul. Waryńskiego 14

8.00 – 9.00 Rejestracja Uczestników Konferencji

9.00 – 9.30 Rozpoczęcie Konferencji

9.30 – 11.00 I sesja plenarna

Koncepcje i pomiar innowacyjności przedsiębiorstw - prowadzący prof. dr hab. Elżbieta Skrzypek

1) prof. dr hab. Elżbieta Skrzypek(Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), Kreatywność
a zarządzanie wiedzą

2)prof. dr hab. Leszek Kozioł, dr inż. Anna Wojtowicz (Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna
w Tarnowie),Determinanty zdolności innowacyjnej przedsiębiorstw Regionu Małopolski

3) prof. dr hab. Władysław Błasiak, dr Małgorzata Godlewska, dr Roman Rosiek, dr Dariusz Wcisło (Uniwersytet Pedagogiczny
w Krakowie)Od Daniela Kahnemana do dydaktyki kognitywnej

4) dr inż. Jarosław Chrobot(Dolnośląski Park Innowacji i Nauki SA Wrocław)Model Zarządzania Innowacjami opracowany
w ramach międzynarodowego projektu RAINOVA

5) Krzysztof Rodak, Prezes Zarządu (Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej SA w Tarnowie), Innowacje w MPEC S.A.
w Tarnowie

6) dr hab. Arkadiusz Świadek (Uniwersytet Zielonogórski), on-line: Koniunktura gospodarcza
a aktywność innowacyjna w małopolskim systemie przemysłowym

7) dr inż. Piotr Dzikowski(Uniwersytet Zielonogórski), on-line: Efekty działalności innowacyjnej przedsiębiorstw przemysłowych
w sektorze wysokiej techniki w Polsce

dyskusja

11.15 – 11. 45 Przerwa kawowa

11. 45 -13.15 II sesja plenarna

Egzemplifikacja rozwiązań innowacyjnych - prowadzący Asst. Prof. Androniki Kavoura, PhD

1) Asst. Prof. Androniki Kavoura, PhD(Technological Educational Institute of Athens), Advertizing activities in social media and the creation of a community belonging in the digital era

2) Prof. Magdalena Jerzemowska, PhD(University of Gdansk),Corporate governanceand innovation

3) Violeta Karcelianska-Stancheva, PhD(Trakia University),Child-parent relationships determinant of social status in the child group

4) Alexandros Sahinidis, PhD(Technological Educational Institute of Athens),Exploring Corporate Social Responsibility practices of Greek companies

5) Rumyana Neminska, PhD(Trakia University),Methodological problems in integrating information and communication technologies in elementary school

6) Asst. Prof. TülayYildirim, PhD (YeniYuzyil University),The role of Non-Governmental Organisations in Turkey in the accession process to the European Union

7) Asst. Prof. Ekaterina Arabska, PhD, Asst. Prof. Ivanka Shopova, PhD(University of Agribusiness and Rural Development),Living labs in integrated agriculture and tourism activities

dyskusja

13.30 – 14.30 Obiad

14. 45 – 16.45 Sesje panelowe

Panel A (sala 19)

Wiedza, kreatywność i przedsiębiorczość w organizacji - prowadzący prof. dr hab. Magdalena Jerzemowska

1)dr inż. Katarzyna Szara(Uniwersytet Rzeszowski),Kreatywność a innowacyjność w działalności podkarpackich przedsiębiorców

2) dr Magdalena Zdun(Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie),Innowacje – od determinizmu technologicznego do antropologii

3) mgr Michał Comporek(Uniwersytet Łódzki),Inwestycje w wartości niematerialne i prawne a poziom innowacyjności technologicznej przemysłowych spółek giełdowych

4) dr Sandra Misiak(Uniwersytet Szczeciński),Innowacje wprowadzane przez samozatrudnione kobiety w Polsce – studium przypadków

5) dr Maria Dąbrowa (Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie), Czy gospodarka w Polsce jest innowacyjna?

6) Ivana Varičak, MSc (Karlovac University of Applied Sciences),Corporate Social Responsibility in the large companies in the city of Karlovac

dyskusja

Panel B (sala 18)

Źródła innowacji i mechanizmy wspierania innowacyjności organizacji - prowadzący prof. dr hab. Jan Siekierski

1) dr hab. Janusz Zawiła-Niedźwiecki, mgr Agnieszka Kamińska (Politechnika Warszawska),Koncepcja modelu polityki informacyjnej w uczelni publicznej w kontekście zrównoważonego zarządzania

2) mgr Bartłomiej Suchodolski (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach),Wybrane instrumenty wspomagające zarządzanie wiedzą w polskich urzędach administracji samorządowej

3) dr Jolanta Stanienda(Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie),Znaczenie klastrów w innowacyjności przedsiębiorstw

4) prof. dr hab. Jan Siekierski, dr Renata Śliwa (Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie),Otoczenie instytucjonalne a procesy innowacyjne w polskiej gospodarce w latach 2004 – 2020 (w świetle dokumentów strategicznych i operacyjnych)

5) Asst. Prof. Ivanka Shopova, PhD(University of Agribusiness and Rural Development),Driving innovations for sustainable rural development

6) Prof. Branko Wasserbauer, PhD (Karlovac University of Applied Sciences),Innovative methods of managing work conditions

dyskusja

Panel C (sala 15)

Rola innowacji w biznesie – prowadzący prof. dr hab. Leszek Kałkowski

1) prof. dr hab. Leszek Kałkowski (Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie),Nieruchomości i budownictwo – związki międzygałęziowe

2) dr Krzysztof Sala (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), Couchsurfing jako nowy produkt turystyczny

3) mgr Michał Rudnicki (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie),Intensywność kooperacji przedsiębiorstw z dostawcami specjalistycznych usług biznesowych jako determinanta innowacyjności branży turystyki biznesowej

4) dr Beata Domańska-Szaruga (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach),Zarządzanie ryzykiem operacyjnym banku w dobie rozwoju technologii mobilnych

5) Prof. Yaroslav D. Krupka, PhD (Ternopil National Economic University),Estimation of investment attractiveness for enterprises in Ukraine

dyskusja

 Wpisz swoją opinię:

Przepisz tekst z obrazka: Obraz CAPTCHA
Podpis:
Opinie:
Ten artykuł nie posiada jeszcze żadnych opinii.